REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.EKOPOMP.PL

§ 1.

Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady oraz warunki dokonywania sprzedaży towarów oferowanych w sklepie internetowym dostępnym pod adresem www.sklep.ekopomp.pl (zwanym dalej Sklepem).

 2. Sklep jest prowadzony przez przedsiębiorcę działającego pod firmą EKOPOMP Sp. z o.o. sp. k., pod adresem: ul. Trójkątna 6, 54-414 Wrocław, o numerze NIP 894-318-09-71, o numerze REGON 521223076.

 3. Klientami Sklepu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, a także osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej lecz wyposażone w zdolność prawną. W imieniu osób prawnych i jednostek organizacyjnych wszelkie czynności związane z korzystaniem z usług Sklepu mogą wykonywać wyłącznie osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów.

 4. Kopiowanie i rozpowszechnianie treści zawartych w witrynie internetowej Sklepu, jak również, zastosowanych rozwiązań, w tym rozwiązań technicznych, grafik, zdjęć towarów oraz innych zastosowanych w Sklepie rozwiązań, na wszystkich polach eksploatacji, bez pisemnej zgody właściciela Sklepu, jest zabronione. Zabronione jest również podejmowanie przez Klienta jakichkolwiek działań zmierzających do odtworzenia Sklepu, w tym w szczególności na stronach internetowych i w domenach internetowych powiązanych z Klientem.

 5. Klient Sklepu zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami Netykiety.

 6. Do pełnego korzystania z usług Sklepu Klient powinien posiadać: komputer lub inne urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz jedną z przeglądarek internetowych z włączoną obsługą plików cookies: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari, oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 7. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne.

§ 2.

Towary

 1. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż produktów z zakresu techniki pompowej dla przemysłu, a w szczególności: pomp zatapialnych, głębinowych, śrubowych, wirowych, membranowych, automatów wodociągowych, zbiorników hydroforowych i polietylenowych oraz innych akcesoriów.

 2. Sprzedawane przez Sklep towary pochodzą od renomowanych producentów polskich i zagranicznych. Wszystkie towary dostępne w Sklepie są nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych.

 3. Wszystkie ceny towarów wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierającymi podatek VAT).

 4. Wszystkie towary są fabrycznie nowe oraz mogą być objęte gwarancją producenta, która jest niezależna od odpowiedzialności Sklepu z tytułu niezgodności towaru z umową. Sklep nie udziela własnej gwarancji na sprzedawane towary, za wyjątkiem sytuacji gdy zostało to wprost przewidziane przez Sklep w odniesieniu do poszczególnych towarów.

 5. Niektóre z towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu mogą być w danej chwili niedostępne lub dostarczane wyłącznie na podstawie indywidualnego zamówienia, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany przez pracownika Sklepu lub w toku procedury zamawiania towaru.

 6. Sklep prowadzi sprzedaż towarów na terytorium Polski, sprzedaż towarów za granicę dokonywana jest w ramach indywidualnych zamówień.

§ 3.

Zamawianie Towarów

 1. Zamówienie można złożyć, korzystając z formularza na stronie internetowej Sklepu, pocztą elektroniczną na adres sklep@ekopomp.pl, telefonicznie pod numerem telefonu +48 665 010 031 lub osobiście w siedzibie Sklepu.

 2. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach Sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru.

 3. Złożenie zamówienia na stronie internetowej Sklepu następuje poprzez wykonanie następujących czynności:

 1. umieszczenie zamawianego towaru w koszyku zakupów i określenie jego ilości;

 2. podanie danych identyfikujących Klienta, w szczególności imienia i nazwiska lub firmy;

 3. dokonanie wyboru miejsca dostawy towaru;

 4. dokonanie wyboru metody płatności;

 5. akceptację regulaminu i potwierdzenie zamówienia w odpowiedzi na otrzymany od Sklepu e-mail.

 1. Przesłanie nieprawidłowo wypełnionego formularza nie będzie traktowane jako złożenie zamówienia przez Klienta.

 2. W sytuacji składania zamówienia e-mailowo lub telefonicznie w przypadku wystąpienia niejasności dotyczących zamówienia (w szczególności w odniesieniu do danych Klienta lub adresu dostawy) Sklep skontaktuje się z Klientem w celu ich wyjaśnienia. W braku uzyskania od Klienta wyjaśnień Sklep może odmówić potwierdzenia i realizacji zamówienia, o czym niezwłocznie powiadomi Klienta.

 3. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez Sklep wysyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta. Zmiany mogą dotyczyć wyłącznie rezygnacji z całości bądź z części towarów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy, lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot zapłaty nastąpi w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania rezygnacji Klienta przez Sklep. Zmiany lub rezygnacji można dokonywać poprzez e-mail lub kontakt telefoniczny z pracownikiem Sklepu.

 4. Termin realizacji zamówienia wynosi od 2 do 5 dni roboczych. Wyjątek stanowić mogą zamówienia na towary aktualnie niedostępne lub sprowadzane na indywidualne zamówienie Klienta.

§ 4.

Formy Płatności

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

 1. płatność przy odbiorze gotówką w przypadku dostarczenia towaru za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej (realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procedury składania zamówienia przez Klienta);

 2. przelew elektroniczny, bankowy lub karta kredytowa (realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności);

 3. płatność przy odbiorze gotówką podczas odbierania przedmiotu zamówienia pod adresem ul. Trójkątna 6, 54-414 Wrocław.

 1. Do ceny towaru podanej na stronie internetowej Sklepu doliczane są koszt dostawy towaru zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie internetowej Sklepu, o ile Kupujący skorzystał z opcji dostarczenia zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Pełna wartość zamówienia, obejmująca także koszty jego dostawy podawana jest Konsumentowi przed złożeniem przez niego zamówienia, a konkretniej przed naciśnięciem przycisku „składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

 2. Do każdego zakupionego w Sklepie towaru dołączany jest paragon lub faktura VAT.

§ 5.

Reklamacje i odstąpienie od umowy

 

 1. Reklamacji można dokonać w następujący sposób:

  1. wypełniając elektroniczny formularz reklamacyjny, dostępny na stronie internetowej Sklepu;

  2. wysyłając pismo reklamacyjne na adres EKOPOMP Sp. z o.o. sp. k., ul. Trójkątna 6, 54-414 Wrocław.

 1. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Sklep zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 2. Sklep udziela Klientowi odpowiedzi na reklamację zgłoszoną z uwagi na wady rzeczy sprzedanej (gwarancja/rękojmia) w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 3. Sklep udziela Klientowi odpowiedzi na reklamacje inne niż określone w ust. terminie 30 dni od daty jej otrzymania.

 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail przypisany do konta danego Klienta lub w razie zgłoszenia reklamacji drogą pocztową na wskazany przez niego adres.

 5. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji, jest dostarczenie Sklepowi reklamowanego towaru wraz z dowodem jego zakupu i opisem reklamacji.

 6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sklep naprawi lub wymieni reklamowany towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 dni (czternaście) od daty rozpatrzenia reklamacji. Jeżeli Klientem jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sklep sposobu usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep.

 7. Klient nabywający towar w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (kupujący nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za wady fizyczne towarów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił za nabycie danego towaru.

 8. W przypadku towaru, na który jego producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować towar posiadający wady korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w tym wypadku Klient reklamuje towar bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Sklep może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację.

§ 6

Odstąpienie od umowy

  1. Klient (będący konsumentem) może odstąpić, bez podawania przyczyny, od zawartej ze Sklepem umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty doręczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu (wraz z pouczeniem) zostanie każdorazowo przesłany Klientowi (po złożeniu zamówienia towaru) na adres e-mail podany przez Klienta, bądź dołączony w formie papierowej do przesłanego towaru.

  2. Jeżeli Klient złoży oświadczenie o odstąpieniu zanim Sklep przyjmie jego ofertę zakupu towaru, oferta Klienta przestaje wiązać.

  3. Sklep zwróci Klientowi dokonaną przez niego płatność za produkt. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru po dokonaniu przez niego odstąpienia, obciążają Klienta.

  4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§ 7.

Dane osobowe

 1. Klient składający zamówienie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb realizacji procesu zamówienia, obsługi posprzedażowej, w tym reklamacji i w celach promocyjnych. Brak wyrażenia zgody na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb realizacji procesu zamówienia uniemożliwia złożenie zamówienia.

 2. O wyrażeniu zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych Klient jest każdorazowo informowany na etapie składania zamówienia.

 3. Podmiotem gromadzącym oraz przetwarzającym dane osobowe w imieniu Sklepu jest EKOPOMP Sp. z o.o. sp. k., przedsiębiorca działający pod adresem: ul. Trójkątna 6, 54-414 Wrocław, o numerze NIP 8943180971, o numerze REGON 521223076.

 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawienia oraz usunięcia.

§ 8.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 20 sierpnia 2020 roku. 

 2. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń za pośrednictwem platformy ODR (www.webgate.ec.europa.eu/odr/main) oraz przed Stałym Sądem Polubownym przy Dolnośląskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej we Wrocławiu. Więcej informacji dotyczących polubownego rozwiązywania sporów dostępnych pod adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce “Pozasądowe Rozwiązywanie sporów konsumenckich”. Sklep ani operator Sklepu nie jest sygnatariuszem Kodeksu Dobrych Praktyk, o którym mowa o w art. 5 us. 2 pkt 4). ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (D.U. 2007 Nr 171, poz. 1206 ze zm.). Kodeks Dobrych Praktyk w Handlu Elektronicznym dostępny jest pod adresem: www.safebuy.pl/ecommerce-fair-play

 3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Klientem niebędącym Konsumentem, a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 4. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu. 

 5. We wszystkich sprawach nieregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawie o prawach konsumenta.

 6. W przypadku niezgodności jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu z obowiązującymi przepisami zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w miejsce zakwestionowanego zapisu Regulaminu.